thumbs
นางสาวรัตติยา หาญเสนา
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม

thumbs
นางเทียมจันทร์ แก้วน้อย
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ

thumbs
นางอรทัย โคตะคาม
ครู

thumbs
นางสมัย โม้เมือง
ครู

thumbs
นางเย็นฤดี ศรีมุกดา
ครู

thumbs
นางชุติมา พิสวาสดิ์
ผดด.ศพด.บ้านหนองอรุณ

thumbs
นางฤทัยรัตน์ สู้สงคราม
ผดด.ศพด.บ้านหนองอรุณ

thumbs
นางสาวชนิดา ศรีมารัตน์
ผดด.ศพด.บ้านทุ่งน้อย

thumbs
นางสาวจุรีษา นาคุณ
ผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านหนองไผ่

thumbs
นางธัญรดี พรหมเกาะ
ผดด.ศพด.บ้านลอมคอม

thumbs
นางปรารถนา พรมราษฎร
ผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านทุ่งน้อย

thumbs
นางสาวสุทธิดา สวนไผ่
พนักงานจ้างเหมาบริการ ศพด.บ้านหนองไผ่

thumbs
นางสาวปัทมาวรรณ เชื้อกุดรู
พนักงานจ้างเหมาบริการ ศพด.บ้านลอมคอม

Share on Line
Share on Pinterest