thumbs
-ว่าง-
ผู้อำนวยการกองคลัง

thumbs
นางโสปภา ไทยธานี
นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการ

thumbs
นายธนศักดิ์ นาชิต
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ปฎิบัติการ

thumbs
นางสาวสุธานี มะธิปะ
นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ

thumbs
นายปริญญา เกตพิบูลย์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

thumbs
นางสาวรัตติยา มาเบ้า
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

thumbs
นางอารีย์ ศรีชมภู
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

Share on Line
Share on Pinterest