thumbs
นายคมกริช แสงหิม
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.

thumbs
นายธีระวัฒน์ มะธิปะ
นักพัฒนาชุมชน ชำนาญการ

thumbs
พ.จ.อ.ศรีไพร หล้าคำคง
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

thumbs
นางสาวลภัสรดา นาไพรวัน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

thumbs
นางสาวพรพิมล ภูเลื่อน
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

thumbs
- ว่าง -
เจ้าพนักงานธุรการ (ปง./ชง.)

thumbs
จ.ส.อกฤษฎา มหาราช
เจ้าพนักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารภัย
ชำนาญงาน

thumbs
นางสาวโสพิศ มานอก
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

thumbs
นางสาวยุพิน วงลอย
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

thumbs
นายณัฐพล พิลาชัย
พนักงานขับรถยนต์

thumbs
นายสมยศ จำปามาตย์
นักการ

thumbs
นางลำดวน ธุงจันทร์
แม่บ้าน

thumbs
นายอรรถพล พาสี
คนงาน

thumbs
นายสถิตย์ โพธิบุตร
พนักงานจ้างเหมาบริการประจำรถขยะ

thumbs
นายนพรัตน์ นาทาม
พนักงานจ้างเหมาบริการประจำรถขยะ

thumbs
นายสายทอง ลาดซ้าย
พนักงานจ้างเหมาบริการประจำรถขยะ

thumbs
นายครรชิต หาญละคร
พนักงานจ้างเหมาบริการประจำรถขยะ

Share on Line
Share on Pinterest