รายชื่อสมาชิก อปพร.

 นายดำรงชัย  กลิ่นหอม
ตำแหน่ง  ประธานกรรมการ
นายสมหมาย  โคกศรีนอก
ตำแหน่ง  รองประธานกรรมการ
นายแสงจันทร์  อามาตย์
ตำแหน่ง  เหรัญญิก
   
นายสุบรรชา   ชานนท์   
ตำแหน่ง  เลขานุการ
นายสุรชัย  สีเลา  
ตำแหน่ง  กรรมการ
   
 นายวิชาญชัย   นันทะสอน  
ตำแหน่ง  กรรมการ
นายประยูร   คำแก่นแก้ว
ตำแหน่ง  กรรมการ 
   
 นายชายธง   บัวนุภาพ
ตำแหน่ง  กรรมการ
นายส่วน  โทแก้ว
ตำแหน่ง  กรรมการ 
   
นายบัวลี  สงแสนผาง
ตำแหน่ง  กรรมการ
นายทองสา  ธุงจันทร์
ตำแหน่ง  กรรมการ
นายสมพงษ์  สอนวงศ์
ตำแหน่ง  กรรมการ
นายโสภา  ทาซ้าย 
ตำแหน่ง  กรรมการ
   
 นายสัมพันธ์  เมืองศรีสุข 
ตำแหน่ง  กรรมการ
นายสมพร  เพาพาน
ตำแหน่ง  กรรมการ 

Share on Line
Share on Pinterest