การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Integrity and transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ข้อมูลพื้นฐาน

O1 โครงสร้าง 
 

https://lomkom.go.th/public/list/data/index/menu/1144
คำอธิบาย : แผนผังโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของหน่วยงาน 

O2 ข้อมูลผู้บริหาร
 

https://lomkom.go.th/public/person/data/chart/structure_id/17/menu/1180
คำอธิบาย : ข้อมูลผู้บริหาร แสดงรายนามของผู้บริหารของหน่วยงาน ประกอบด้วยชื่อ นามสกุล, ตำแหน่ง,รูปถ่าย, ช่องทางการติดต่อ

O3 อำนาจหน้าที่
 

https://lomkom.go.th/public/list/data/index/menu/1224
https://lomkom.go.th/public/list/data/index/menu/1147
https://lomkom.go.th/public/list/data/index/menu/1149
https://lomkom.go.th/public/list/data/index/menu/1151
https://lomkom.go.th/public/list/data/index/menu/1153
https://lomkom.go.th/public/list/data/index/menu/1165
คำอธิบาย : อยู่หน้าแรกของเวบไซด์หน่วยงานเมนูด้านซ้ายมือ ข้อมูลพื้นฐาน-ภารกิจและหน้าที่รับผิดชอบจะมีเมนูย่อยของแต่ละส่วนราชการค่ะ -สำนักปลัด -กองคลัง-กองช่าง -กองการศึกษาฯ -หน่วยตรวจสอบภายใน

 
O4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
 

https://lomkom.go.th/public/list/data/datacategory/catid/3/menu/1196
https://lomkom.go.th/public/list/data/detail/id/1517/menu/1196/page/1/catid/3                 
https://lomkom.go.th/public/list/data/detail/id/1513/menu/1196/page/1/catid/2
คำอธิบาย : - แผนยุทธศาสตร์ - เมื่อคลิกที่แผนยุทธาสตร์การพัฒนา ปี 2563-2567 - แผนพัฒนาท้องถิ่น4ปี

O5 ข้อมูลการติดต่อ
 

https://lomkom.go.th/public/
https://lomkom.go.th/public/list/data/index/menu/1623

คำอธิบาย : - อยู่หน้าแรกของเวบไซด์หน่วยงานค่ะ อ้านล่างสุด ประกอบไปด้วย ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์          อีเมล ฯ - คลิกคำว่า ติดต่อ/แผนที่ จะพบข้อมูลติดต่อและแผนที่ค่ะ

O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 

https://lomkom.go.th/public/list/data/index/menu/1575 

คำอธิบาย : รวมกฎหมาย ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์

O7 ข่าวประชาสัมพันธ์
 

https://lomkom.go.th/public/
https://lomkom.go.th/public/list/data/index/menu/1554/

คำอธิบาย : - อยู่หน้าแรกของเวบไซด์หน่วยงานหัวข้อ ข่าวประชาสัมพันธ์ค่ะ - ลิงค์คลิกเข้าไปดูข่าวทั้งหมดค่ะ

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

O8 Q&A 
 

https://lomkom.go.th/public/

https://lomkom.go.th/public/webboard/data/index/menu/1228

https://www.lomkom.go.th/public/webboard/data/listtopic/forum_id/7/menu/1228

คำอธิบาย : - อยู่หน้าแรกของเวบไซด์ด้านบน ตรงกลาง กระดานกระทู้/สนทนา - เมื่อคลิกลิงค์แรกเข้ามาจะพบเมนู ถาม-ตอบ ค่ะ - ลิ้งค์เมื่อคลิกเข้าไปในเมนู ถาม-ตอบค่ะ

O9 Social Network
 

https://lomkom.go.th/public/

https://web.facebook.com/lomkomkhonkaen/

คำอธิบาย : - อยู่หน้าแรกของเวบไซด์หน่วยงานด้านล่างสุดจะมีลิงค์ไปยังเฟสบุคของหน่วยงานค่ะ - เมื่อกดตรง Facebook จะเข้าไปเฟสบุค อบต.ลอมคอมค่ะ

แผนการดำเนินงานประจำปี

O10 แผนการดำเนินงานประจำปี
 

https://lomkom.go.th/public/list/data/datacategory/catid/1/menu/1196

https://lomkom.go.th/public/list/data/detail/id/1512/menu/1196/page/1/catid/1

คำอธิบาย : - แสดงแผนการดำเนินงาน - แผนการดำเนินงาน 63

O11 รายงานการดำเนินกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
 

https://lomkom.go.th/public/list/data/detail/id/1535/menu/1196/page/1/catid/6 

คำอธิบาย : -รายละเอียดรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี 2563

O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 

https://lomkom.go.th/public/list/data/detail/id/1534/menu/1196/page/1/catid/6 

คำอธิบาย : -รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2562 

การปฏิบัติงาน

O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
 

https://lomkom.go.th/public/list/data/index/menu/1573 

คำอธิบาย : - คู่มือและมาตรฐานในการปฏิบัติงาน

การให้บริการ

O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
 

https://lomkom.go.th/public/list/data/index/menu/1611 

คำอธิบาย : - คู่มือและมาตรฐานการให้บริการ

O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 

https://lomkom.go.th/public/list/data/detail/id/1939/menu/1595/page/1

https://lomkom.go.th/public/list/data/detail/id/1938/menu/1595/page/1

คำอธิบาย : - รายงานสถิติการให้บริการ การสนับสนุนเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคม ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ติดเชื้อเอดส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ1) - รายงานข้อมูลสถิติการจดทะเบียนพาณิชย์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (รอบ1)

O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 

https://lomkom.go.th/public/list/data/index/menu/1664 

คำอธิบาย : ผลการสำรวจความพึงพอใจตามโครงการตามภารกิจของหน่วยงาน 2562 

O17 E-Service
 

https://lomkom.go.th/public/ 

https://eservice.lomkom.go.th/public/oss/data/list

คำอธิบาย : - อยู่หน้าแรกของเวบไซด์หน่วยงาน ด้านบนค่ะ หัวข้อ บริการยื่นคำร้องออนไลน์ e-service

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 

https://lomkom.go.th/public/list/data/detail/id/1485/menu/1196/page/1/catid/82 

คำอธิบาย : แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 (รวม 4 ไตรมาศ)

O19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
 

https://lomkom.go.th/public/list/data/detail/id/1994/menu/1202/page/1/catid/14 

คำอธิบาย : รายงานการกำกับติดตามการใชจ่ายเงิน รอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ 2563

O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 

https://lomkom.go.th/public/list/data/detail/id/1991/menu/1202/page/1/catid/13 

คำอธิบาย : รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
 

https://www.lomkom.go.th/public/list/data/detail/id/1661/menu/1236/page/1 

คำอธิบาย : - แผนการจัดหาพัสดุ อยู่ตรงเมนูประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

O22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 

https://lomkom.go.th/public/list/data/index/menu/1236
https://lomkom.go.th/public/list/data/index/menu/1660
https://lomkom.go.th/public/list/data/index/menu/1662

คำอธิบาย : - ประกาศต่างๆเกี่ยวกับจัดซื้อจัดจ้าง อยู่หน้าหลักของเวบไซด์ เมนูใหญ่ตรงกลางค่ะ จะประกอบไปด้วย 1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 2. ประกาศราคากลาง 3. ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง 4.สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 

O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน 
 

https://lomkom.go.th/public/list/data/index/menu/1238 

คำอธิบาย : - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง

O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
 

https://www.lomkom.go.th/public/list/data/detail/id/2426/menu/1662/page/1 

คำอธิบาย : - รายงานผลการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 

www.lomkom.go.th/public/list/data/detail/id/2297/menu/1648/page/1/catid/87

www.lomkom.go.th/public/list/data/detail/id/2294/menu/1648/page/1/catid/87

คำอธิบาย : - แผนอัตรากำลัง 3 ปี ( 2561 - 2563) - แผนพัฒนาบุคลากร พ.ศ. 2561 - 2563

O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 

https://www.lomkom.go.th/public/list/data/detail/id/2299/menu/1648/page/1/catid/87

https://www.lomkom.go.th/public/list/data/detail/id/2302/menu/1648/page/1/catid/87

https://www.lomkom.go.th/public/list/data/detail/id/1898/menu/1559/page/1

https://www.lomkom.go.th/public/list/data/detail/id/2292/menu/1648/page/1/catid/87

https://www.lomkom.go.th/public/list/data/detail/id/1818/menu/1554/page/1

คำอธิบาย : - หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 (ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563)
-ประกาศนโยบายคุณธรรมจริยธรรม ตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2563
-ผลการดำเนินงานตามโครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานผู้นำหมู่บ้าน/ชุมชน ประจำปี
2563
-ประกาศการปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี ปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562                               

-หนังสือประชาสัมพันธ์การรับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล

O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 

https://www.lomkom.go.th/public/list/data/detail/id/2298/menu/1648/page/1/catid/87 

https://www.lomkom.go.th/public/list/data/detail/id/2300/menu/1648/page/1/catid/87

https://www.lomkom.go.th/public/list/data/detail/id/2301/menu/1648/page/1/catid/87

https://www.lomkom.go.th/public/list/data/detail/id/2294/menu/1648/page/1/catid/87

https://www.lomkom.go.th/public/list/data/detail/id/2299/menu/1648/page/1/catid/87

https://www.lomkom.go.th/public/list/data/detail/id/2296/menu/1648/page/1/catid/87

คำอธิบาย : - หน้ารวมของหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคล
- หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
- หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
- หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร
-หลักเกณฑ์การประเมินผลผลการปฏิบัติงานบุคลากร
- หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ

O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
 

https://www.lomkom.go.th/public/list/data/detail/id/2298/menu/1648/page/1/catid/87

คำอธิบาย : - รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี พ.ศ.2562

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 

https://www.lomkom.go.th/public/list/data/detail/id/1500/menu/1196/page/1/catid/81

คำอธิบาย : - แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 

https://lomkom.go.th/public/contact/data/index/menu/1290

https://www.lomkom.go.th/public/

คำอธิบาย : - เมนูร้องเรียนการทุจริต อยู่หน้าแรกของเวบไซด์ด้านล่างค่ะจะมีเมนูกล่องสีเหลี่ยมสีฟ้าเรียงกันอยู่ 3 กล่องประกอบด้วย
1.ร้องเรียนเรื่องทั่วไป 2.ร้องเรียนการทุจริต 3. แสดงความคิดเห็น
- หน้าแรกของเวบไซด์จะมี QR code สแกนเพื่อแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต QR code จะอยู่ซ้ายมือ เกือบล่างสุดของหน้าเวบไซด์

O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
 

https://www.lomkom.go.th/public/list/data/detail/id/1940/menu/1595/page/1

คำอธิบาย : - รายงานสถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ1)

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
 

https://www.lomkom.go.th/public/

https://lomkom.go.th/public/webboard/data/listtopic/forum_id/5/menu/1228

https://www.lomkom.go.th/public/webboard/data/index/menu/1228

คำอธิบาย : - สแกน QR code เพื่อสนทนาผ่านเฟสบุคของหน่วยงาน QR code อยู่หน้าแรกของหน่วยงาน ด้านล่างซ้าย สีน้ำเงินค่ะ เมื่อสแกนแล้วจะเชื่อมต่อไปยังการสนทนาค่ะ
- กระดาน/กระทู้สนทนารวมค่ะ
-กระดาน/กระทู้สนทนา หน้าเวบไซด์หน่วยงาน

O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 

https://www.lomkom.go.th/public/list/data/detail/id/1503/menu/1196/page/1/catid/81 

https://www.lomkom.go.th/public/list/data/detail/id/1501/menu/1196/page/1/catid/81  

https://www.lomkom.go.th/public/list/data/detail/id/1507/menu/1196/page/1/catid/81

คำอธิบาย : - ประชาสัมพันธ์ลงงานก่อสร้างให้ประชาชนในพื้นที่ก่อสร้างได้เข้าตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงาน                                      
-ประชุมประชาคมแผนพัฒนาเพื่อให้ประชาชนร่วมวางแผนและเสนอโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563                                                 
- เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

O34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
 

https://lomkom.go.th/public/list/data/index/menu/1568

 https://www.lomkom.go.th/public/

คำอธิบาย : -หน้าประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารค่ะ
- ถ้าเข้าหน้าแรกของเวบไซด์ เมนูจะอยู่ซ้ายมือ "เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร"

O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 

https://www.lomkom.go.th/public/list/data/detail/id/1896/menu/1559/page/1

https://www.lomkom.go.th/public/list/data/detail/id/1895/menu/1559/page/1

https://www.lomkom.go.th/public/list/data/detail/id/1897/menu/1559/page/1

คำอธิบาย : - โครงการรู้พิษภัย ห่างไกลยาเสพติด ต้านทุจริตคอรัปชั่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
- โครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา 2019
- ผู้อำนวยการสำนักงาน ปปช.ประจำจังหวัดขอนแก่น ออกนิเทศให้คำปรึกษา การนำหลักธรรมาภิบาลและแผน ปปช.ไปปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง

การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต

O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
 

https://www.lomkom.go.th/public/list/data/detail/id/1496/menu/1196/page/1/catid/81

คำอธิบาย : - การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563

O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
 

https://www.lomkom.go.th/public/list/data/detail/id/1497/menu/1196/page/1/catid/81

คำอธิบาย : - การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 

https://www.lomkom.go.th/public/list/data/detail/id/1509/menu/1196/page/1/catid/81

คำอธิบาย : - การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
 

https://www.lomkom.go.th/public/list/data/detail/id/1526/menu/1196/page/1/catid/5

https://www.lomkom.go.th/public/list/data/detail/id/1530/menu/1196/page/1/catid/5

คำอธิบาย : -แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (2561-2564)
-แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำปี 2563

O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
 

https://www.lomkom.go.th/public/list/data/detail/id/1528/menu/1196/page/1/catid/5

คำอธิบาย : - รายงานการดำเนินการตามแผนป้องกันฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ 1)

O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
 

https://www.lomkom.go.th/public/list/data/detail/id/1527/menu/1196/page/1/catid/5

https://www.lomkom.go.th/public/list/data/detail/id/1523/menu/1196/page/1/catid/5

คำอธิบาย : -  รายงานผลการดำเนินการตามแผนป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2562 (รอบ 2)     - รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการตามแผนป้องกันการทุจริต 2562 (รอบ 1)

มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 

https://www.lomkom.go.th/public/list/data/detail/id/1495/menu/1196/page/1/catid/81

https://www.lomkom.go.th/public/list/data/detail/id/1529/menu/1196/page/1/catid/5

คำอธิบาย : - รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปี

O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
 

https://www.lomkom.go.th/public/list/data/detail/id/1506/menu/1196/page/1/catid/81

https://www.lomkom.go.th/public/list/data/detail/id/1505/menu/1196/page/1/catid/81

https://www.lomkom.go.th/public/list/data/detail/id/1504/menu/1196/page/1/catid/81

https://www.lomkom.go.th/public/list/data/detail/id/1508/menu/1196/page/1/catid/81

คำอธิบาย : -มาตรการป้องกันการให้หรือรับสินบน อบต. ลอมคอม
-ข้อปฏิบัติในการยืมทรัพย์สินของทางราชการ                                                                                      -ประกาศ นโยบายต่อต้านการรับสินบนหรือผลประโยชน์อื่นใด
-มาตรการ กลไกให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม , บริการ one stop serveic ,มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

 

Share on Line
Share on Pinterest