วิสัยทัศน์

" พัฒนาคน ควบคู่หมู่บ้าน ปฏิบัติงานโปรงใส สร้างวินัย การมีส่วนร่วม "

พันธกิจ

1.โครงการอำนาจหน้าที่มีมาตรฐาน มีอัตรากำลังเพียงพอต่อการปฎิบัติงาน
2.มีระบบการบริหารจัดการที่ดี
3.ใช้ยุทธศาสตร์การพัฒนาให้เกิดประโยชน์สูงสุด
4.บุคลากรระดับผู้นำต้องมีทักษะในการแนะนำ ฝึกสอนบุคลากรผู้ปฎิบัติงาน
5.บุคคลิกผู้บริหาร ต้องมีบารมี
6.ความรู้ ทักษะของผู้ปฎิบัติงานต้องเพียงพอต่อการปฎิบัติงาน
7.บุคลากรทุกคนต้องมีค่านิยมร่วมในการปฎิบัติงานเพื่อบรรลุเป้าหมายองค์กร

 

 
 

 

Share on Line
Share on Pinterest