กองคลัง มีภาระหน้าที่ เกี่ยวกับการจัดทำบัญชีและทะเบียน รับ - จ่าย เงินงบประเภทงานเกี่ยวกับการเงิน การเบิกจ่ายเงินการ เก็บรักษาเงิน การนำส่งเงิน การฝากเงิน การตรวจเงิน อบต. รวบรวมสถิติเงินได้ประเภทต่างๆ การเบิกตัดปีการขยายเวลาเบิก จ่ายงบประมาณการหักภาษี และนำส่งรายการเงินคงเหลือประจำการรับและจ่ายขาดเงินสะสมของ อบต.การยืมเงินทดรอง ราชการ การจัดหาผลประโยชน์จากสิ่งก่อสร้างและทรัพย์สิน ตรวจสอบงานของจังหวัดและสำนักงานตรวจ เงินแผ่นดิน การเร่งรัดใบสำคัญและใบเงินยืมค้างชำระ การจัดเก็บภาษี การประเมินภาษี การเร่งรัดจัดเก็บรายได้การพัฒนารายได้การออกใบอนุญาตและค่าธรรมเนียมต่างๆ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง และที่ได้รับมอบหมายแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 4 งาน คือ

งานการเงิน มีหน้าที่ความรับผิดชอบ

 •  งานรับเงิน - เบิกจ่ายเงิน
 •  งานจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงิน
 •  งานเก็บรักษาเงิน

งานบัญชี มีหน้าที่ความรับผิดชอบ

 •  งานการบัญชี
 •  งานทะเบียนคุมการเบิกจ่าย
 •  งานงบการเงินและงบทดลอง
 •  งานงบแสดงฐานะทางการเงิน

งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ

 •  งานภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและค่าเช่า
 •  งานพัฒนารายได้
 •  งานควบคุมกิจการค้าและค่าปรับ
 •  งานทะเบียนเบิกควบคุมและเร่งรัดรายได้

งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ

 •  งานทะเบียนทรัพย์สินและแผนที่ภาษี
 •  งานพัสดุ
 •  งานทะเบียนเบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์และยานพาหนะ

 

Share on Line
Share on Pinterest