สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับเอกสาร สารการจัดทำแผนพัฒนาสามปี การจัดทำร่างข้อบัญญัติ การจัดทำทะเบียนสมาชิกสภา อบต.และคณะผู้บริหาร การดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมการให้คำปรึกษาหน้าที่และความรับผิดชอบการปกครอง บังคับบัญชาพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้าง การบริหารงานบุคคลของ อบต.ทั้งหมด การดำเนินการเกี่ยวกับการอนุญาตต่างๆ และการปฏิบัติงานด้านสวัสดิการสังคม เกี่ยวกับการสังคมเคราะห์ การส่งเสริมการเกษตร การอนุรักษ์แหล่งน้ำ และ ป่าไม้ การให้คำปรึกษาแนะนำและตรวจสอบเกี่ยวกับงานสวัสดิการสังคมและ ปฏิบัติ หน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย แบ่งส่วนราชการภายใน ออกเป็น 5 งาน คือ

งานบริหารทั่วไป มีหน้าที่ความรับผิดชอบ

 • งานสารบรรณ
 •  งานอำนวยการและข้อมูลข่าวสาร
 •  งานบริหารงานบุคคล
 •  งานเลือกตั้ง
 •  งานตรวจสอบภายใน
 •  งานระเบียบข้อบังคับการประชุม
 •  งานการประชุม
 •  งานอำนวยการและประสานราชการ
 •  งานติดตามผลการปฏิบัติ
 •  งานตามมติสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
 •  งานเลือกตั้ง
 •  งานข้อมูลการเลือกตั้ง
 •  งานชุมชนสัมพันธ์
 •  งานรักษาความสงบเรียบร้อย
 •  งานสนับสนุนและบริการ
 •  งานอำนวยการ
 •  งานป้องกัน
 •  งานช่วยเหลือฟื้นฟู
 •  งานกู้ภัย

งานนโยบายและแผน มีหน้าที่ความรับผิดชอบ

 •  งานนโยบายและแผนพัฒนา
 •  งานวิชาการ
 •  งานข้อมูลและการประชาสัมพันธ์
 •  งานสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร์
 •  งานงบประมาณ

งานกฎหมายและคดี มีหน้าที่ความรับผิดชอบ

 •  งานกฎหมายและนิติกรรม
 •  งานการดำเนินทางคดีและศาลปกครอง
 •  งานร้องเรียนร้องทุกข์และอุทธรณ์
 •  งานระเบียบการคลัง
 •  งานข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล 

งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน มีหน้าที่ความรับผิดชอบ

 •  งานสวัสดิการสังคม
 •  งานพัฒนาชุมชน
 •  งานจัดระเบียบชุมชน
 •  งานสังคมสงเคราะห์
 •  งานพิทักษ์สิทธิเด็กและสตรี 

งานการเกษตร มีหน้าที่ความรับผิดชอบ

 •  งานส่งเสริมการเกษตร
 •  งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้

 

Share on Line
Share on Pinterest