องค์การบริหารส่วนตำบลลอมคอม ลงพื้นที่ดำเนินการจัดประชุมการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน ประจำปี 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลลอมคอม ลงพื้นที่ดำเนินการจัดประชุมการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน ประจำปี 2564

 

องค์การบริหารส่วนตำบลลอมคอม โดยสำนักปลัด 

-ลงพื้นที่ดำเนินการจัดประชุมประชาคมการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน ประจำปี 2564 เพื่อรับฟังปัญหา ความต้องการ แนวทางการพัฒนาของแต่ละหมู่บ้าน โดยใช้แผนพัฒนาหมู่บ้านเป็นเครื่องมือในการพัฒนา ตลอดจนบูรราการดำเนินงานร่วมกันอย่างมีส่วนร่วมในทุกระดับ อันนำไปสู่การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีประสิทธิภาพ โดยมีตัวแทนเจ้าหน้าที่ร่วมกันลงพื้นที่จัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน ลงพื้นที่ประชุมการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้านแล้วเสร็จ 11 หมู่บ้าน

 

Share on Line
Share on Pinterest