อบต.ลอมคอม เข้าร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล พร้อมกับรับมอบเกียรติบัตรการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ในระดับ A

Share on Line
Share on Pinterest